Geschiedenis

In 2020 bestaat maandblad ’t Biesteneirke maar liefst 25 jaar !  Al meer dan 250 nummer rolden van de persen.  Een overzicht…

De geboorte van… ’t Biesteneirke

“Alles is volgens schema verlopen. Heel veel volk, prima sfeer. Maar … te weinig medewerkers. Hierdoor teveel werk steeds op dezelfde schouders. Wat kunnen we eraan doen ? Ook andere verenigingen hebben dezelfde problemen. De medewerkers verouderen en er komen te weinig jongeren bij.”
Dit was te horen in mei 1994 op de evaluatievergadering na Biestkermis. Het werd een boeiende discussie.
“Als anderen dezelfde problemen hebben, zouden we dan niet beter samenwerken ?”
“Dat kan alleen maar voordelen opleveren !”
“Dat zal niet gaan. De relatie tussen Biestfeesten en Ponyfeesten waren in het verleden niet steeds vriendschappelijk, de splitsing is uit een ruzie ontstaan.”
“Dat is een typische dorpsruzie die blijft duren, maar waarvan niemand nog weet hoe ze ontstond. Dat moet gedaan zijn ! De spons erover.”
“‘Boer Vos’ heeft nog geprobeerd beiden samen te brengen maar het is mislukt.”
Het besluit van de vergadering: na de vakantie nodigen we alle verenigingen van de Biest uit om te kijken hoe we elkaar kunnen helpen.

In oktober 1994 verstuurden we de uitnodigingen voor een vergadering op 7 november. De uitnodiging werd ondertekend door Paul Bossuyt (toen voorzitter van het feestkomiteit van Biestkermis), door Walter Deruyck (directeur van de Don Boscoschool) en door Roos T’Jollyn (voorzitster van KAV).

Volgende verenigingen werden uitgenodigd : Biestkermis (Paul Bossuyt, Hans Torbeyns, Luc Vantieghem en Patrick Demaeght), KWB (Jozef Vanden Broucke en Willy Godefroid), GOB (Yvan Vanhoucke), Ziekenzorg (Lucien Debaene), Stuurgroep Don Boscoschool (Marnix Pruvoost), KBG (Roger Van Assche en Achiel François), Molenpark (Johan Korber en Ferdy Mabbe), Missiekomiteit (Christiane Vanneder), KAV (Annie Debaeremaeker en Roos T’Jollyn), Don Boscoschool (Walter Deruyck), vzw De zoektochters (John Gesqueire en Marc Vandenbroucke), vzw De Biest/Ponyfeesten (Erik Vercruysse), St.-Jozefsparochie (EH Luc Goethals), de landbouwersgilde (André Devos) en twee ‘daklozen’ (Winoc Vanthuyne en Pol Valcke).
Iedere vereniging was bereid naar de vergadering te komen, Paul Bossuyt zou de vergadering leiden. Kan je zo een heterogene groep laten samenwerken ?

Heel snel werd het duidelijk dat alle aanwezigen vrijwilligers waren die zich met volle overgave inzetten voor hun vereniging en voor de mensen op de Biest.

De sfeer was positief en er werden twee voorstellen goedgekeurd :
a) we gaan starten met een wijkblad waarin o.a. alle verenigingen hun activiteiten zullen aankondigen
b) In januari 1995 zullen we een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie organiseren in samenwerking met het GOB. Voorheen organiseerden verschillende verenigingen elk hun eigen nieuwjaarsreceptie.

Verder was de afspraak duidelijk: we zullen samenwerken, niet fusioneren. Elke vereniging blijft haar eigen doelgroep aanspreken met zijn eigen activiteiten. We noemden onze groep Biestcontact.

De meeste aanwezigen geloofden in het project, maar ik herinner me toch ook de bemerking: “een eerste nummer zal geen probleem zijn, voor een tweede nummer zal je moeten zagen om artikels binnen te krijgen en een derde nummer komt er nooit !”

Op 23 november kwamen we opnieuw samen voor de praktische organisatie van beide voorstellen. We kozen toen de naam ’t Biesteneirke en de redactieraad werd samengesteld: Walter Deruyck die de teksten nakeek, Patrick Demaeght, Willy Godefroid, Yvan Vanhoucke en Paul Bossuyt. Ook de organisatie van de eerste gezamenlijke nieuwjaarsreceptie werd in detail voorbereid. Christiane Vanneder werd penningmeester. Enkele maanden later kwam Marnix Pruvoost de redactieraad versterken.

Op de afgesproken datum (januari 1995) was het eerste nummer klaar. Het begin van een lange traditie. Nu zijn we reeds aan het 200ste nummer toe. Nog steeds iedere maand stipt op tijd, geen enkele maand hebben we overgeslagen. Sommige medewerkers verlieten ons, anderen kwamen erbij. Het enthousiasme en de toffe samenwerking bleef.

In de beginfase verliep alles nogal primitief. De informatica stond toen nog niet zo ver als nu. Foto’s inscannen konden we nog niet. Het was dikwijls letterlijk knip- en plakwerk. Maar we leerden veel bij zodat alles nu veel vlotter gaat.

Ook de nieuwjaarsreceptie werd een succes. We konden heel wat nieuwe gezichten ontmoeten. Zuster Vianney werd toen gehuldigd ter gelegenheid van haar gouden kloosterjubileum. ’t Biesteneirke heeft, samen met het GOB, nog jaren deze nieuwjaarsreceptie georganiseerd, totdat de stad het idee overnam en dit nu voor heel de stad organiseert.

Later hebben we als Biesteneirke ook enkele activiteiten georganiseerd: twee maal een hobbybeurs, een mosselfestijn, enkele interessante info-vergaderingen.

Na 20 jaar en 200 nummers

1ste nummer: januari 1995
Aantal jaargangen: 20
Aantal nummers: 200
Oplage per nummer: 1 040
Aantal nummers per jaar: 10
Gemiddeld aantal bladzijden per nummer: 16
Aantal reeds gepubliceerde bladzijden: 3 200
Aantal verdeelde Biesteneirkes: meer dan 200 000 !

Wat willen we met ons wijkblaadje bereiken ?

Het belangrijkste doel van ’t Biesteneirke is het verenigingsleven op de Biest stimuleren. We willen de mensen weghalen van voor hun TV en hen uitnodigen om samen met buren en vrienden actief deel te nemen aan het sociale en culturele leven in de wijk.
Veel verenigingen krijgen het lastig: de leden verouderen, het is moeilijk om jongeren aan te trekken. Met ’t Biesteneirke willen we de krachten van de verschillende verenigingen bundelen en zo efficiënter werken.
Via ’t Biesteneirke worden alle activiteiten van iedere organisatie niet alleen voorgesteld aan de eigen leden, maar ook aan alle Biestenaars.

Voor wie ?

’t Biesteneirke is er voor alle Biestenaars, zonder onderscheid !
of je jong bent of oud;
of je in God gelooft, in Allah, in Boeddha of in niets;
of je een gekleurde partijkaart hebt of helemaal geen;
of je rijk bent of arm;
of je werk hebt of werkloos bent;
of je nog schoolgaand bent of reeds gepensioneerd;

het doet er niet toe : bij ons tel je mee, je bent welkom, je mening telt en je wordt gerespecteerd.

Wat staat er zoal in ?

Sedert de start is het aanbod steeds gevarieerder geworden.
Je vindt er o.a.
• aankondiging van de activiteiten van de verschillende verenigingen
• verslagen van deze activiteiten
• ‘ten huize van …’ : een reporter trekt erop uit en laat de Biestenaar zelf zijn eigen verhaal vertellen
• de sportieve prestaties van Biestenaars worden extra onder de aandacht gebracht
• artikels in verband met een bepaalde periode van het jaar : OLV Lichtmis, Pasen, moederdag, Sinterklaas, Allerheiligen, 1 april, eerste en plechtige communie, Wapenstilstand, …
• aansporing tot het organiseren van burenfeesten
• foto’s en commentaren van deze burenfeesten
• verslagen van vakantieactiviteiten van Biestenaars
• Lidy’s tips : recepten met kruiden of andere natuurlijke producten
• tuintips
• informatie over de school en het oudercomité
• informatie over speciale vieringen in de parochie
• ‘de roddelende klokkentoren’ en ‘Tist van de Biest’ : een luchtige visie over wat er op de Biest gebeurt
• bijdragen over veiligheidsproblemen op de Biest : o.a. de problematiek van de rotonde
• ‘Biestenaar in de kijker’ : vermelding van Biestenaars die om één of andere reden gehuldigd werden
• wie is wie bij ’t Biesteneirke: de medewerkers stellen zich voor
• allerlei

Hoe organiseren we dit alles ?

Er werden twee werkgroepen opgericht. De redactieraad staat in voor het schrijven of verwerken van de binnengekomen artikels. Deze groep kijkt tik- en taalfouten na en verzorgt eveneens de lay-out. Foto’s en illustraties worden toegevoegd.
Iedere laatste donderdag van iedere maand komt de andere werkgroep samen. De gedrukte krantjes worden geteld en verdeeld volgens de straten. Ze worden dan door de leden zelf rondgedragen en komen zo terecht in meer dan 1 000 brievenbussen.
Op deze donderdagavondvergadering wordt ieder nummer geëvalueerd en worden suggesties en ideeën voor het volgend nummer naar voor gebracht. Tevens worden de afspraken gemaakt wie over welk onderwerp een artikel zal schrijven.

En de kwaliteit ?

Als amateurs zijn we begonnen… maar we wilden een verzorgd krantje brengen. Zowel wat betreft inhoud, taal en presentatie zijn we niet vlug tevreden.
In het begin was alles manueel. De artikels waren met de hand geschreven en moesten in de computer ingetikt worden. De foto’s werden gerasterd om te kunnen kopiëren. We plakten foto’s en tekeningen tussen de teksten alvorens naar het copycenter te trekken. Geleidelijk kregen we artikels binnen op diskette en later nog via e-mail.
De foto’s worden nu gescand, de kwaliteit is veel beter. Ook de lay-out verbeterde, we hanteren allen dezelfde regels qua lettertype, uitlijning, schikking en vorm van titels.
We leerden de nieuwe spelling en de ‘dikke van Dale’ en het ‘groene boekje’ worden maandelijks geraadpleegd – we hanteren zo goed mogelijk de Belgische norm “indelen en typen van documenten”, beter gekend als de BIN-normen.
Ook stiptheid is een vorm van kwaliteit. De afspraak was : het moet klaar zijn de laatste donderdag van iedere maand. We zijn 200 nummers ver en nooit waren we één dag te laat !

Van waar halen we onze centen ?

• iedere deelnemende vereniging betaalt een jaarlijks lidgeld
• eventuele sponsors betalen voor het plaatsen van hun reclame,
we willen zeker geen reclameblad worden, daarom maximum 2 reclames per nummer
• het SOB levert een niet te versmaden financiële bijdrage
• om onze kas te spijzen organiseerden we soms activiteiten zoals hobbybeurs, mosselsouper, politiek debat en andere evenementen

Hoeveel verdienen onze medewerkers ?

Al onze medewerkers zijn vrijwilligers die gratis hun vrije tijd opofferen om dit wijkkrantje te realiseren. Rijk wordt je er dus niet van, maar de vriendschap binnen de groep en de waardering van de lezers is de echte beloning en de motivatie om verder te werken.

2020: ’t Biesteneirke bestaat 25 jaar !

De 25ste verjaardag en het daarbij horende 250ste nummer werden gevierd met een receptie op donderdag 28 november 2019 in het OC De Roose. Hierbij werden de ex-redactieleden, bedelers, sponsors en medewerkers uitgenodigd.
Het 250ste nummer telt maar liefst 28 bladzijden (een primeur !) en werd volledig in kleur en op magazinepapier gedrukt. In het nummer kun je tevens deelnemen aan een reuzentombola.

de redactieleden: Marianne Verstaen, Koen Christiaens, Rik Verhaeghe, John Vervaecke, Carine Verhaeghe
de volledige oplage van het 250ste nummer, netjes verdeeld over de 14 bedelers
de groep bedelers en de redactieleden

Klik op de voorpagina om het 250ste nummer te lezen: